කුතුහලය

Best Place to think different | Learn new things | Change your mind

About

අපි කවදාවත් නොහිතන දේවල් වල සමහරක් දේවල් ගොඩක් රසවත්. ඒ ගැන හිතද්දී කොච්චර හිතුවත් ඉවර වෙන්නෙ නැති දේවල් ඕන තරම් තියනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන් නොහිතන දේවල් යටතේ.

ඒ වගේම අපි එදිනෙදා පාවිච්චි කරන දේවල් වගේම අපි අහල තියන දේවල් ඇත්තටම ක්‍රියා කරන්නෙ කොහොමද කියල සමහර විට අපි නොදන්නව වෙන්න පුළුවන් අන්න ඒ වගේ දේවල් දැකගන්න පුළුවන් How it Works යටතේ.

තවත් වැදගත් වෙන දේවල් ගොඩාක් (පරිගණක විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයට අදාළ) Tutorials විදිහට බලාගන්න පුළුවන් Tutorials කියන අංශය යටතේ. මේකෙදි ගොඩක් ම අවධානය දීල තියෙන්නේ Algorithms සහ data structures කියන මාතෘකා වලටයි.

Advertisements